עוסק או חברה

עוסק או חברה

עוסק או חברה?

עוסק או חברה?

להלן טבלה המרכזת את ההבדלים בין פעילות כעוסק לבין פעילות כחברה:

הנושאעצמאיחברה בע"מ
הקשר עם רשויות המסבעל העסק עומד אישית מול רשויות המס השונותהחברה עומדת מול רשויות המס השונות. לבעל השליטה נפתח תיק במס הכנסה כבעל חברה והוא חייב בהגשת דוח שנתי
ביטוח לאומי ומס בריאות חבות בשיעור של כ-17% מהרווח עד לתקרהאין חבות בדמי ביטוח לאומי על רווחי החברה. אין חיוב בדמי ביטוח לאומי על דיבידנד
מוניטין ויציבותמבוססים רק על בעל העסקהעברת בעלות נוחה בדרך של מכירת מניות
שיטת ניהול פנקסי חשבונותניתן לבחור בשיטה חד צידית או כפולה בהתאם להנחיות והוראות חוקי המסחובת ניהול ספרים בשיטה הכפולה ללא קשר לגודל החברה
שיעורי מס על הכנסות מועדפותמס סופי לפי השיעורים שנקבעומס חברות. בעת חלוקת הרווח ישולם מס נוסף על הדיבידנד
חשיפה של בעל העסקחשיפה של בעל העסק לנושים שוניםאין חשיפה אישית, למעט במקרים בהם ניתנו ערבויות אישיות
תהליך ההקמהיש לפתוח תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי, ומס ערך מוסףיש לפתוח חברה אצל רשם החברה, ולפתוח לחברה תיק במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף.
  • יחידים זכאים לשיעורי מס מופחתים על חלק מרווחי הון ועל פעילויות בשוק ההון לעומת חברה שאינה זכאית לשיעורים אלו.
  • על הכנסת יחיד (במגבלת תקרה) מוטלים דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות ששיעורם ( בניכוי החלק המותר לצרכי מס) הוא כ- 13%.
  • בעת חלוקת רווחי החברה כדיבידנד מוטלת חבות מס נוספת בשיעור 30%, ללא קשר למקור ההכנסה וכך יש חיוב מס נוסף גם על רווחי הון או שבח מקרקעין.
  • חיסכון המס בפעילות במסגרת חברה אינו רלוונטי למי שמתכוון למשוך את כל הרווחים מהחברה.
  • ישנה עדיפות בביצוע השקעות בנכסים מניבים או בפעילות עסקית מתוך כספי החברה לאחר תשלום מס חברות.
  • במידה והרווחים מחולקים במלואם לבעלי המניות, קיימת עדיפות לפעילות כחברה החל מרווחים שנתיים בסך 600,000 ₪ ומעלה.
  • במידה והרווחים אינם מחולקים לבעלי המניות, קיימת עדיפות לפעילות כחברה החל מרווחים שנתיים בסך 300,000 ₪ ומעלה.
  • בפעילות באמצעות חברה קיימת כדאיות לבעל השליטה למשוך שכר חודשי בסך של כ- 20,000 ₪ ואת יתרת הרווחים למשוך כדיבידנד. משיכת שכר חודשי בגובה זה מאפשר לנצל באופן מיטבי את מדרגות המס הנמוכות ונקודות הזיכוי החלות על היחיד.

מדריך זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית. נשמח לסייע לכם בבחינת הנושא, תוך מתן הסבר מקיף על כל אחד מהשיקולים השונים, ויישום של האמור לגבי המקרה הספציפי והייחודי שלכם.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד