ניהול פנקסי חשבונות ופסילת ספרים

ניהול פנקסי חשבונות ופסילת ספרים

ניהול פנקסי חשבונות ופסילת ספרים

ניהול פנקסי חשבונות ופסילת ספרים

פקודת מס הכנסה מחייבת כל בעל עסק ומשלח יד לנהל רישום של כל הפעולות הכספיות בפנקסי חשבונות.

בעל עסק חייב לרשום את כל תקבוליו בספרים ולהפיק חשבוניות כדין. במידה ולא עשה זאת יראו את ספריו כפסולים והנישום יהיה חשוף להליך פלילי.

המשמעות העיקרית לפסילה היא שמס הכנסה יקבע את ההכנסות על סמך אומדן שבד"כ גבוה מההכנסות בפועל כך שחבות המס תהיה גבוהה.

נישום שספריו נפסלו רשאי להגיש ערעור בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, ולבקש לבטל את החלטת הרשויות. את הערעור מגישים לפקיד השומה שערך את הביקורת בעסק. במידה ופקיד השומה דחה את הערעור, ניתן לערער לבית משפט בתוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה.

את כל פנקסי החשבונות, הרישומים, הניירת והאסמכתאות המגבות את ניהול הספרים בעסק, יש לשמור למשך שבע שנים.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד