מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

הוצאות למס הכנסה

רשימת ההוצאות המוכרות מוגדרות בפקודת מס הכנסה ובתקנות. באופן עקרוני ישנה חלוקה למס' סוגי הוצאה על פי:

הוצאות מוכרת במלואן – הוצאות שנוצרו כדי לקדם פעילות העסק. לדוגמה: קניית חומרי גלם, שכר עובדים, שכירות, תחזוקה,, הוצאות משרדיות ועוד.

הוצאות מוגבלות בהכרה– הוצאות שנוצרו כדי לקדם פעילות העסק אך ישנה הגדרת תקרה לסכום ההוצאה שתוכר. לדוגמה: רכב, נסיעות לחו"ל, ביגוד, כיבוד, אש"ל ועוד.

הוצאות מעורבות– הוצאות שהן גם פרטיות לא רק עסקיות.

במקרה של הוצאה מעורבת אם ניתן להפריד את ההוצאה אן לזקוף חלק יחסי לעסק ההוצאה תוכר , אם לא ניתן להפריד ההוצאה לא תוכר. דוג להוצאה כזו אם המשרד של העסק הינו בבית המגורים, במקרה זה ניתן לחלק את ההוצאות והחלק היחסי יוכר כהוצאה בעסק.

הוצאות לא מוכרות– קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי.

הוצאות בגין רכישת רכוש קבוע – הוצאות שיוכרו באופן חלקי לאורך חיי שימוש הנכס כהגדרתו על פי מס הכנסה. לדוגמה: רכישת מחשבים, בתקנות נקבע שכל שנה ההוצאה תהיה 33% מהמחיר המקורי כך שכל שנה נרשום הוצאה של 33%% ממחיר הקניה המקורי.

ייתכן מצב כי הוצאה תוכר בעסק מסוים ובעסק אחר לא וזאת על פי אופי הפעילות העסקית.

הוצאות לצורך מע"מ

ההתחשבנות הינה חודשית או דו חודשית תלוי בסוג העסק ובמחזור ההכנסות שלו.

לצורך קיזוז במע"מ חייבת להתקבל אסמכתא מסוג חשבונית .

לגבי הוצאות מעורבות במע"מ ההכרה הינה במבחן עיקר השימוש- מהו עיקר השימוש של ההוצאה, לצורך עסקי או לצורך פרטי ? במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי נוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי נוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

במקרי טלפון נייד, ואחזקת רכב. חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

המע"מ על רכישת רכוש קבוע יוכר מידית באותו החודש שבו נרכש הרכוש, אלא אם זו הוצאה שאינה מוכרת לצרכי מע"מ כגון :רכישת רכב.

סוגי הוצאות שכיחות והכרתם במס הכנסה ובמע"מ

סוג ההוצאהמס הכנסה% הכרה במע"מ
אחזקת משרדהוצאה מוכרת100%
ארנונההוצאה מוכרת0%
ארוחות עסקיותלא מוכר0%
אינטרנטהוצאה מוכרת100%
אחזקת מחשבהוצאה מוכרת100%
אימון עסקיהוצאה מוכרת100%
אירוח אורח מחו"להוצאה מוכרת100%
אחסון אתר אינטרנטהוצאה מוכרת100%
ביטוח לעסקהוצאה מוכרת0%
ביגוד מקצועיתלוי באופי העסק% קיזוז בהתאם לשימוש
ביטוח בריאותלא מוכר0%
ביקורת חשבונותהוצאה מוכרת100%
בניית אתר אינטרנטהוצאה מוכרת100%
דלק + הוצאות רכבמוכר חלקיתלוי בשימוש
הדפסותהוצאה מוכרת100%
הובלות ומשלוחיםהוצאה מוכרת100%
הנהלת חשבונותהוצאה מוכרת100%
השתלמות מקצועיתהוצאה מוכרת100%
חניההוצאה מוכרתבהתאם לשימוש
חשמלהוצאה מוכרת100%
טלפון ניידמוכר חלקי66%
טלפון בעסקהוצאה מוכרת100%
יחסי ציבורהוצאה מוכרת100%
ייעוץ מקצועיהוצאה מוכרת100%
כיבוד קלמוכר חלקי0%
משכורות לעובדיםהוצאה מוכרת0%
משפטיותהוצאה מוכרת100%
משרדיותהוצאה מוכרת100%
נסיעות לחו"למוכר חלקי0%
נסיעות במוניתהוצאה מוכרת100%
ספרות מקצועיתהוצאה מוכרת100%
פרסוםהוצאה מוכרת100%
עמלות לסוכניםהוצאה מוכרת100%
עמלות לבנקיםהוצאה מוכרת0%
קניות סחורההוצאה מוכרת100%
שליחויותהוצאה מוכרת100%
שכירות משרדהוצאה מוכרת100%
שכירות מחסןהוצאה מוכרת100%
תיקוני רכבמוכר חלקימוכר בהתאם לשימוש
תיקונים במשרדהוצאה מוכרת100%

 

מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית.

למידע מקיף יותר אנא פנה למשרדינו.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד