דוח שנתי

דוח שנתי

דו״ח שנתי

דו"ח שנתי- הסבר כללי

דו"ח שנתי הינו דו"ח כספי המפרט את התוצאות של ההתנהלות הכספית בארגון או בעסק.
הדו"ח הכספי מתייחס לתקופה של שנה המתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

הדו"ח הבסיסי מפרט את ההוצאות ואת ההכנסות של הארגון או של העסק וכך משקף את הפעילות של העסק במהלך השנה ואת תוצאותיה של ההתנהלות הכספית במובן של רווח והפסד- על כמה עמד המחזור השנתי של העסקאות של הגוף המדובר.

לעיתים מוגש הדו"ח באיחור ומתייחס לשנת המס הקודמת או זו שלפניה.
החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע רשימה של אנשים שצריכים להגיש דו"ח שנתי עבור הכנסותיהם וכן קובע הוראות שונות ביחס לאופן הגשת הדו"ח.

בדו"ח חובה לפרט את כל ההכנסות של כותב הדו"ח, לרבות הכנסות של בן/בת זוגו ושל ילדיהם ולהצרף את האישורים והמסמכים שמעידים כי אכן אלו הן ההכנסות הנכונות.

החוק קובע כי כל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי אלא אם כן הוא פטור מכל במפורש. הדו"ח השנתי מוגש לרשות המיסים באמצעות טופס 1301 בו מוצגים הפרטיים הכללים והאישיים אודות העסק המדובר ופרטים על ההכנסות הכספיות במהלך שנת המס.

החייבים בהגשת דו"ח הכנסה שנתי
סעיף 134 א' מסמיך את שר האוצר לפטור נישומים מסוימים מדווח על הכנסות בתנאים מסוימים. שר האוצר שאישור וועדת הכספים פרסם תקנות הפוטרות נישומים מסוימים מדוח הכנסה בתנאים מסוימים.

להלן חלק מהחייבים בהגשת דו"ח שנתי:
  1. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים.
  2. יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה אם באותה שנה הייתה לו הכנסה של לא פחות מ-460 ,73 ₪ או סכום אחר שקבע שר האוצר לעניין זה.

ישנם חייבים נוספים ונישומים שמוגדרים בחוק כפטורים מהגשת דו"ח שנתי.

שיחה עם אחד מנציגי המשרד